"Муниципалитет" журналы, №5-6 (78-79), май-июнь 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №5-6 (78-79), май-июнь 2018-ж.
27.07.2018 14:55

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн финансысы", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "Аймактарды өнүктүрүү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун сынактары".

Көңүл чордонунда

  • Аймактарды өнүктүрүү: ЖӨБ менен мамлекеттин өз ара аракеттенүү механизмдери жолго салынат – 2
  • Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар форумунун Резолюциясы – 4
  • Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун азыркы абалы: жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдө административдик мүмкүнчүлүктөр жана чакырыктар – 6

ЖӨБдүн финансысы

  • Жергиликтүү бюджеттерди жетиштүү каржылабоо Кыргыз Республикасындагы аймактарды өнүктүрүүгө жана башкаруу системасынын туруктуулугуна бут тосууда – 9
  • 2017-жылдагы бюджет айкындуулугунун муниципалдык индекси – 19
  • Кыргыз Республикасынын жергиликтүү бюджеттери боюнча коомдук угууларды өткөрүүнүн усулдук колдонмосу – 22

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

  • Жарандар жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана жеткиликтүүлүгүнө баа берүүдө – 26
  • Жергиликтүү маанидеги маселелерди (турак жай-коммуналдык чарба жана аймакты көрктөндүрүү маселелерин) чечүү боюнча муниципалдык ишкананы түзүү тартиби – 28

Аймактарды өнүктүрүү 

  • Ийгиликтүү аймактар – өлкөнүн өнүгүүсүнүн кепили – 36

ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун сынагы 

  • "Жергиликтүү демилге" сынагынын Жобосу – 41