Элет көйгөйлөрүн биргелешип аныктоо (ЭКБА), 2014

Элет көйгөйлөрүн биргелешип  аныктоо (ЭКБА), 2014
09.06.2014 22:53, —
 Окуу адабият

Элет көйгөйлөрүн биргелешип аныктоо (ЭКБА ) – жарандардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыныгы өнөктөштүгүнө карай шилтенген алгачкы кадам

  • “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” деген эмне?  
  • Ачык-айкындуулук жана жарандардын катышуусу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун маанилүү принциби катары
  • Эмне үчүн калктын пикирин изилдөө пайдалуу?
  • Ресурстар тартыш болуп турганда артыкчылыктарды аныктоонун маңызы
  • ЭКБА деген эмне?
  • ЭКБА жергиликтүү маанидеги маселелерди ЖӨБ органдары менен өнөктөштүктө чечүүдө жарандардын катышуу моделинин бир бөлүгү катары
  • ЖӨБ органдары кайсы учурларда ЭКБАны колдонушат?
  • Эмне үчүн ЭКБАнын жыйынтыктары ишенимдүү деп эсептелет?
  • Элеттик жамааттын көйгөйлөрүн чечүү үчүн ЭКБАны колдонуунун мисалы