БЕКИЕВ Бекболот Жапарович

БЕКИЕВ Бекболот Жапарович

ӨСИ Башкарма мүчөсү, "Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" (VAP) Долбоорунун жетекчиси