БЕКИЕВ Бекболот Жапарович

БЕКИЕВ Бекболот Жапарович

ӨСИ Башкарма мүчөсү

2011–2022 – "Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" (VAP) Долбоорунун жетекчиси. Веб-сайт: www.vap.kg