"Муниципалитет" журналы №26-27

"Муниципалитет" журналы №26-27
03.03.2014 08:51

«Көӊүл чордонунда», «Мыйзамдагы жаӊылыктар», «ЖӨБдүн каржысы», «ЖӨБдүн кадрлары», «ЖӨБдүн ресурстары», «Жарандардын ЖӨБгө катышуусу», «ЭỴЖӨБОЖ Долбоорунун жаӊылыктары», «ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы», «Аймактык ММК»