2016–2019-жылдары кабыл алынган мыйзамдардын Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Баяндама

2016–2019-жылдары кабыл алынган мыйзамдардын Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Баяндама
03.12.2020 22:04, —
 Аналитика, докладдары

Бул Баяндама Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын Союзу жана "Өнүктүрүү саясат институту" коомдук бирикмеси менен кызматташтыкта даярдалган. Доклад БУУӨП жүзөгө ашырып жаткан Швейцария Өкмөтүнүн каржылоосундагы “Жарандардын жигердүү катышуусундагы күчтүү парламенттик демократия” долбоорунун колдоосунда даярдалган.