Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жана анын аймактык бөлүнүштөрүнүн жергиликтүү бюджеттерге аудит жүргүзүү боюнча Колдонмосу

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жана анын аймактык бөлүнүштөрүнүн жергиликтүү бюджеттерге аудит жүргүзүү боюнча Колдонмосу
29.12.2017 16:08, —
 Окуу адабият

Басылма Швейцариянын ѳнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү каржылаган жана Өнүктүрүү саясат институту аткарган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун алкагында жарык көрдү.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2016-жылдын «20»-декабрындагы №03-7/155 токтому менен бекитилди.

Мазмуну
1. Жалпы жоболор – 3
2. Аудитти пландоо жана уюштуруу – 4
2.1. Жергиликтүү бюджетке аудит жүргүзүүнү пландоо – 4
2.2. Аудиттин объекттерине маалымдоо – 6
3. Аудитордук жол-жоболорду жүргүзүү – 7
3.1. Бюджеттик процесстин мыйзам чыгаруу ченемдерине шайкештигине аудит – 7
3.2. Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн түзүлүшүнө жүргүзүлгөн аудит – 9
3.3. Жергиликтүү бюджеттин чыгымдар бөлүгүнүн түзүлүшүнө аудит – 10
3.4. Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышына аудит – 12
3.5. Жергиликтүү бюджеттин чыгымдар бөлүгүнүн аткарылышына аудит – 13
3.6. Сатып алууларга аудит – 19
3.7. Муниципалдык менчикти башкарууга аудит – 20
3.8. Жергиликтүү бюджеттин аудитине байланышкан маселелер боюнча муниципалдык ишканаларга аудит – 21
3.9. Эсепке алуунун жана отчеттуулуктун уюштурулушуна аудит – 22
3.10. Иштерди документтештирүү – 24
4. Аудиттин жыйынтыгы боюнча отчётторду даярдоо – 25
4.1. Аудиттин объектисине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары тууралуу аралык отчёттун мазмуну – 25
4.2. Жергиликтүү бюджетке жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары тууралуу отчёт долбоорунун  мазмуну – 27
Тиркемелердин тизмеси – 28