"Муниципалитет" журналы, №4-5 (90-91), апрель-май 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №4-5 (90-91), апрель-май 2019-ж.
21.06.2019 14:29

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЖӨБдүн финансысы".

Көңүл чордонунда

Администрациялык-аймактык реформа

ЖӨБдүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрү

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

Юридикалык консультация

Мыйзамдардагы жаңылыктар

ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары

ӨСИнин жаңылыктары

Скачать: