"Муниципалитет" журналы, №6-7(7-8), июнь-июль 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №6-7(7-8), июнь-июль 2012-ж.
20.07.2012 15:29

Бул чыгарылышта: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Актуалдуу тема", "ЖӨБ ресурстары", "ЖӨБ фонундагы портрет", "Юридикалык кеңеш", "Үч "Э" - экономика, экология, энергетика", "Жарандык катышуу".

Журналдын бул чыгарылышында:

Мыйзамдагы жаңылыктар

ӨСИ жана «Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» Долбоорунун (ЭҮЖӨБОЖ Долбоору) жаңылыктары

Актуалдуу тема

ЖӨБ ресурстары

ЖӨБ фонундагы портрет

Юридикалык кеңеш

Үч «Э» - экономика, экология, энергетика

Жарандык катышуу

Скачать: