"Муниципалитет" журналы, №1 (14), январь 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1 (14), январь 2013-ж.
31.01.2013 17:12

Бул чыгарылышта: "Күндүн темасы", "Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жарандардын катышуусу", "Юридикалык кеңеш", "ЖӨБ кадрлары".

Бул чыгарылышта окугула:

Күндүн темасы
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу саясий аң-сезимдин түпкүрүндө же “Кыргызстан” “Бишкекке” тең келбейт 2
Бишкектин жаңы макамы: кооптуу оюндар 5
Кыргызстандын борборуна жаңы бюджеттик саясат керек. Бишкектин учурдагы бюджетине анализ ....9
Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

Мыйзамдагы жаңылыктар

Жарандардын катышуусу

Юридикалык кеңеш

ЖӨБ кадрлары