"Муниципалитет" журналы, №10-11 (11-12), октябрь-ноябрь 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №10-11 (11-12), октябрь-ноябрь 2012-ж.
30.11.2012 17:00

Бул чыгарылышта: "Актуалдуу тема", "Депутаттык баяндар", "ЖӨБ каржысы", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык кеңеш", "Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "Практик практикке - Р2Р", "Жашооң кандай, Бишкек?", "Экономикалык журналистика".

Бул чыгарылышта окугула: 

Актуалдуу тема

Депутаттык баяндар

ЖӨБ каржысы

Мыйзамдагы жаңылыктар

Юридикалык кеңеш

Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары

Практик практикке - Р2Р

Экономикалык журналистика