"Муниципалитет" журналы №17

"Муниципалитет" журналы №17
30.04.2013 08:57

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кадрлары", "Жарандардын катышуусу", "Практик практикке Р2Р", "ӨСИ жаңылыктары", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары".