Эмне үчүн аялдар жергиликтүү кеңеште болушу керек?

Эмне үчүн аялдар жергиликтүү кеңеште болушу керек?
19.03.2021 18:34, —
 Аналитика, докладдары

Аялдардын жергиликтүү шайлоого катышуусун кеңейтүү жана аларды тартуу боюнча маалыматтык өнөктүк, 2021-жыл.
Маалыматтык материал.

БУУӨП каржылаган “Аялдардын жергиликтүү шайлоого катышуусун кеңейтүү жана аларды тартуу боюнча маалыматтык өнөктүгүн жүргүзүү” долбоорунун алкагында Өнүктүрүү саясат институту тарабынан даярдалды.

Документ орус тилинде иштелип чыккандыктан, орусча текст менен кыргызча жана англисче тексттер дал келбеген учурда орусча текст туура деп эсептелет.

Бул басылмадагы пикирлер авторлорго таандык жана сөзсүз эле Швейцария Өкмөтүнүн көз карашын чагылдыра бербейт.

Бул басылмадагы көз караштар Бириккен Улуттар Уюмунун, Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасынын, анын программаларынын/долбоорлорунун же өкмөттөрдүн көз караштарын чагылдырбайт. Колдонулган белгилер конкреттүү өлкөнүн, аймактын же райондун, же алардын чек араларына байланыштуу укуктук статусуна карата кандайдыр бир пикирди билдирбейт.

Электрондук версиясы ЖӨБ Мыкты тажрыйба порталында да бар www.myktyaimak.gov.kg

Бул басылманы же анын кайсы бир бөлүгүн ар кандай формада жана түрдүү электрондук же механикалык каражаттар менен, анын ичинде фотокөчүрүү, үн жаздыруу, сактап калчу түзүлүштөр жана маалымат издөө системасы аркылуу жайылткан учурда авторлорго электрондук дарек боюнча кайрылууңузду өтүнөбүз: Office@dpi.kg