Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу

Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу
30.08.2019 17:51, —
 Окуу адабият

Усулдук колдонмо Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин 2019-жылдын 1-июлунда №76-П буйругу менен бекитилди.

УДК 36
ББК 65.9 (2 Ки) 261.3
А 13

“Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу” Усулдук колдонмосу, Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ) аткарган жана Швейцариянын Кызматташтык жана Өнүктүрүү Агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария өкмөтү каржылаган “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун жана Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу (АРИС) ишке ашырган Айылды инвестициялоо долбоорунун (АИД-3), Дүйнөлүк Банктын Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын каржылоосу менен даярдалды.

Усулдук колдонмо Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин 2019-жылдын 1-июлунда №76-П буйругу менен бекитилди.

Авторлору:
Абдыбекова Н. И. – Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо Агентствосунун Айылдарды инвестициялоо долбоорунун (АИД-3) дараметин жогорулатуу адиси,
Тюлюндиева Н. М. – Өнүктүрүү саясат институтунун “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун бюджеттер аралык мамилелер боюнча адиси,
Мамытов А. Т. – Өнүктүрүү саясат институтунун “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун муниципалдык финансылар боюнча адиси.

Авторлор Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кызматкерлери: Садырбаев Русланга, Нурунбетов Сыймыкка, Тыныбекова Лилиянага, Акматова Мерседеге, Дуйшеева Жибекке, Мусаев Мирланга жана Касымов Болотко усулдук колдонмону даярдоодо көрсөткөн көмөгүнө ыраазычылык билдирет.

Абдыбекова Н. И. ж.б.. Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу: Усулдук колдонмо / Н. И. Абдыбекова, Н. М. Тюлюндиева, А. Т. Мамытов. – Б.: 2019. – 78 б.

ISBN 978-9967-9153-8-1
А 0605010204-19 УДК 336
ISBN 978-9967-9153-8-1 ББК 65.9 (2 Ки) 261.3

© Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги
© Өнүктүрүү саясат институту
© Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу