Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигине пландуу мониторинг жана үзгүлтүксүз баалоо жүргүзүүсү

Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигине пландуу мониторинг жана үзгүлтүксүз баалоо жүргүзүүсү
30.10.2015 14:55, —
 Окуу адабият

Бул окуу китеби жергиликтүү маанидеги маселелерди өз кызыкчылыктарында жана өз жоопкерчилиги менен өз алдынча чечүүсүнүн Конституция менен кепилденген укугун ишке ашырууга умтулган ЖӨБ органдарына жана жергиликтүү жамааттардын жигердүү өкүлдөрүнө арналган «Жарандардын Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна катышуусу» окуу материалдар топтомунун төртүнчү бөлүгү болуп эсептелет.

Мазмуну
Окуу китеби тууралуу 4
Кыскартуулардын тизмеси 5
Ыраазычылык 5
I. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктук негиздери жана мониторинг менен баалоонун катышуучулары 6
II. ЖЁБ органдарынын ишине пландуу мониторинг жүргүзүү жана үзгүлтүксүз баалоо системасы 8
2.1. МжБ процессинде айыл өкмөтүнүн ролу 9
2.2. МжБ процессинде айылдык кеңештин ролу 9
2.3. Көзөмөл тарапка «ооп кетүү» тобокелчиликтери жана жаңжал потенциалы 10
2.4. Үзгүлтүксүз биргелешкен мониторинг жана баалоону түзүп, аны колдош керектигине айыл өкмөт башчысын жана айылдык кеңешти кантип ынандырса болот? 11
2.5. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун мүчөлөрүнүн мотивациясы 14
III. Айылдык аймакта биргелешкен мониторинг жана баалоо процессин уюштуруу 16
3.1. БМжБ тобун түзүү 16
3.1.1. Жамаат жана бардык кызыкдар адамдар үчүн маалымат өнөктүгү 16
3.1.2. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун талапкерлерин, курамын жана жетекчисин тандап алуу 16
3.1.3. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун курамы 17
3.1.4. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу эмнелерге мониторинг жүргүзүп, жана баалайт? 17
3.1.5. Бюджеттик процесске мониторинг жүргүзүү жана баалоо биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун маанилүү милдеттеринин бири катары 18
3.1.6. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун укуктары жана милдеттери 19
3.2. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун ишин пландоо 20
3.2.1. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун иш планы 20
3.2.2. Индикаторлорду аныктоо 21
3.2.3. Маалымат чогултуу усулдары 23
3.2.4. Маалымат чогултуунун мезгилдүүлүгү жана графиги 25
3.3. БМжБ процессин документтештирүү 25
Корутунду 26
Тиркемелер 27
1-тиркеме. Терек-Сайда ар бир сомдун эсебин билишет 27
2-тиркеме. Кимдин чөбү жашылыраак? Кызмат көрсөтүүгө жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары 28
3-тиркеме. Бостери айылдык аймагында БМжБ тобу жана Бюджет айкындуулугунун муниципалдык индекси 31
4-тиркеме. Артыкчылыктуу көйгөйлөрдү чечүү боюнча жамаат менен ЖӨБ органдарынын Биргелешкен аракеттер планын ишке ашыруусуна жүргүзүлгөн мониторинг тууралуу БМжБ тобунун отчетунун форматы 32
5-тиркеме. Маалымат керегелеринде орун алган маалыматка мониторинг жүргузүү тууралуу БМжБ тобунун отчетунун форматы 33
6-тиркеме. Гранттык долбоорду ишке ашыруу тууралуу БМжБ тобунун отчетунун форматы 34
7-тиркеме. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлинде чогултулган типтүү индикаторлор 35
8-тиркеме. Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Октябрь айылдык аймагынын «Бактылуу балалык» долбоору (Эки айыл үчүн бала бакчанын толук кандуу иштешине шарттарды түзүп берүү) боюнча биргелешкен мониторинг жана баалоо планынын мисалы 36
9-тиркеме. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун ишинин жыйынтыгы боюнча актынын мисалы 37
10-тиркеме. Окуу китебине тиркелген дискте жазылган электрондук документтердин тизмеси 38