Ийгиликтүү аймак (USAID, 2016 - 2021)

09.04.2018 15:05

USAIDдин "Ийгиликтүү аймак" долбоору – жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдары менен иштөөгө жана алардын ишин жакшыртууга, сапаттуу кызмат көрсөтүүгө, жарандардын ишенимин жогорулатууга жана Кыргыз Республикасындагы аймактар арасында тажрыйба алмашууну күчөтүүгө багытталган беш жылдык долбоор.

Узактыгы: 2016 – 2021-ж.ж.

Бюджети: 9.5 млн АКШ доллары

Ишке ашырган уюм: DAI Global LLC

Негизги өнөктөштөр: Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик  (ЖӨБЭММА), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Союзу, Өнүктүрүү саясат институту

Долбоор камтыган аймактар: Жалал-Абад, Нарын, Ош жана Ысык-Көл облустары

USAID менен байланышуу: Тимурлан Байсеркеев, tbaiserkeev@usaid.gov, +996 (0) 312 597240, Бишкек, Кыргыз Республикасы, www.usaid.gov/kyrgyz-republic

DAI менен байланышуу: Роберт Бодо, Robert_Bodo@dai.com, Токтогул көч. 125/1, 10-кабат, Бишкек, Кыргыз Республикасы, www.dai.com

ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ

Долбоор систематикалык өзгөрүүлөр жана башкаруу ыкмаларын жакшыртуу аркылуу аз чыгымдар менен чоң нерселерди ишке ашыруу мүмкүн экенин көрсөтүү үчүн өнөктөш муниципалитеттер менен иштейт. Муниципалитеттердин кызмат көрсөтүү жана башкаруу, жергиликтүү экономиканы өнүктүрүү, финансы жана ички жол-жоболорду башкаруу, жарандар менен иштөө жолдору изилденип, долбоордун негизги багыттары аныкталды:

КҮТҮЛГӨН ЖЫЙЫНТЫКТАР ЖАНА ЖЕТИШКЕНДИКТЕР

Кошумча материал: